Wall-hung Pans and Bidet

MDS04XX 37 x 48
Wall-hung pan

MDS10XX 37 x 48
Wall-hung bidet

MDB02BI 36 x 54
wc/bidet

MDS02XX 36 x 54
Wall-hung pan

MDS03XX 36 x 54
Wall-hung pan

MDS09XX 36 x 54
Wall-hung bidet

Floor mounted Pans and Bidet

MD003BI 36 x 54
Floor mounted Wc

MD004XX 36 x 54
Floor mounted Wc

MD005BI 36 x 54
Floor mounted Wc MULTI 2.0

MD009BI 36 x 54
Floor mounted bidet

MD011BI 36 x 54
Floor mounted bidet MULTI 2.0

MDB01BI 36 x 54
WC/bidet