OPI BOB

OP001BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP002BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP003BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP004BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP005BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP006BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP007BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP008BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP009BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP010BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP011BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP012BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP013BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP014BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP015BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP016BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP017BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP018BXX 110 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP019BAR 93 x 46
Structure

OP020BAR 76 x 43
Lower tray

OP021BXX 75 x 45
Base container

OPI RING

OP001RAR 65 x 42
Floorstanding structure

OP003RAR 35 x 38
Floorstanding structure

OP002RAR 20 x 30
Top tray

OP004RAR 20 x 25
Top tray

OPI STRIPE

OP001SAR 80 x 47
Floorstanding structure

OP002SXX 65 x 47
Base container

OP002SFU 65 x 46
Glass tray

OP003SAR 60 x 47
Floorstanding structure

OP005SXX 47 x 47
Base container

OP004SFU 47 x 46
Glass tray

OPI STRIPE+

OP033SAR 100 x 50
Floorstanding structure

OP010SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP011SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP012SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP031SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP032SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP006SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP007SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP008SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP009SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP013SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP014SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP015SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP016SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP017SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP018SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP019SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP020SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP021SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP022SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP023SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP024SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP025SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP026SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP027SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP028SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP029SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP030SXX 100 x 50
Washbasin shelf in DEKTON®

OP035SXX 85 x 50
Base container

OP034SFU 85 x 50
Glass tray

TILE

OP007TXX 65 x 36
Wallhanging structure

OP008TXX 65 x 36
Wallhanging structure

OP009TXX 65 x 36
Wallhanging structure

OP010TXX 65 x 36
Wallhanging structure

OPI PLAIN

OP001PAR 80 x 47
Wallhanging structure

OP007PXX 80 x 47
Base

OP003PAR 71 x 37
Wallhanging structure

OP010PXX 71 x 37
Base

OP002PAR 60 x 47
Wallhanging structure

OP008PXX 60 x 47
Base

OP005PAR 50 x 25
Wallhanging structure

OP014PXX 50 x 25
Base LHS

OP015PXX 50 x 25
Base RHS

OP004PAR 46 x 37
Wallhanging structure

OP011PXX 46 x 37
Base LHS

OP012PXX 46 x 37
Base RHS

OP006PAR 40 x 25
Wallhanging structure

OP016PXX 40 x 25
Base LHS

OPI WOODY

OP008WXX 200 x 50
Washbasin shelf

OP007WXX 180 x 50
Washbasin shelf

OP006WXX 160 x 50
Washbasin shelf

OP005WXX 140 x 50
Washbasin shelf

OP004WXX 120 x 50
Washbasin shelf

OP003WXX 100 x 50
Washbasin shelf

OP011WXX 85 x 50
Base

OP002WXX 80 x 50
Washbasin shelf

OP012WXX 65 x 50
Base

OP001WXX 60 x 50
Washbasin shelf

OP013WXX 47 x 50
Base

OP009WXX
Washbasin shelf custom-made

OP014WAR
Legs for base

OPI MIRRORS

OP008MAR 112 x 45
Mirror

OP001MAR 90 x 90
Mirror

OP002MAR 90 x 90
Mirror

OP003MAR 90 x 77
Mirror

OP005MAR 90 x 45
Mirror

OP006MAR 90 x 45
Mirror

OPI ACCESSORIES

OP004MAR 50 x 8
Lamp

OP007MAR 46 x 20
Lamp

OP001CAR 32 x 31
Large container

OP002CAR 32 x 24
Medium container

OP004CAR 32 x 24
Container for lower drawer

OP003CAR 32 x 15
Small container

OP005CAR 17 x 17
Litter bin

OP010WAR
Towel rail for shelf